Utbildning till redovisningsekonom

Vill du vara nyckeln som skapar förutsättningar för utveckling och framgång?
Ta ett steg till nästa steg.

Varför läsa till redovisningsekonom?

Efterfrågan på välutbildade redovisningsekonomer är stor i hela landet. Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag tillsammans med digitaliseringen ställer högre krav på yrkesrollen. Arbetet som redovisningsekonom kräver utöver noggrannhet också analytisk förmåga och goda kommunikativa färdigheter. Som redovisningsekonom behöver du ha helhetsförståelse, förmåga att arbeta konsultativt och ta ett affärsmässigt helhetsansvar i rollen och arbeta självständigt.

Rådgivning, analytisk förmåga, kommunikation och systemförståelse och en egen säkerhet i hantverket är viktiga delar i en redovisningsekonoms yrkesroll. Allt detta kommer du att lära dig under vår utbildning till redovisningsekonom.

Vad arbetar en redovisningsekonom med?

En redovisningsekonom arbetar förebyggande för kvalitet i den ekonomiska planeringen och i budgetarbetet. Redovisningsekonomen har därigenom en viktig position på företaget genom att skapa möjlighet för ett företags utveckling och framgång.

Som redovisningsekonom kan du arbeta i både små och stora organisationer som till exempel Redovisningskonsult, Redovisningschef eller Revisionsassistent.

Vilka kurser ingår i utbildningen till redovisningsekonom?

Kurserna i utbildningen redovisningsekonom är framtagna i nära samarbete med branschen och uppfyller de teoretiska kunskaperna för att du efter examen, och några år i yrket ska kunna ansökan om auktorisation genom branschföreningarna Srf konsulterna eller FAR. En auktorisation i yrket visar på en kvalitetssäkrad kompetens och ger yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. Det första steget till auktoriserad redovisningsekonom är vår utbildning.

Under vår utbildning till redovisningsekonom läser du följande kurser:

Praktisk redovisning och beskattning – LIA

LIA är uppdelad i två kurser och är en viktig del i din utbildning. Det är arbetsplatsförlagd praktik där du som studerande deltar aktivt i det dagliga arbetet. Målet är praktisk kunskap om helheten i redovisningen och företagsbeskattningen. Kursdeltagaren ska både självständigt och i samarbete med andra arbeta med de rutiner och verktyg som används inom yrkesområdet.

Löpande bokföring

Ger teoretisk och praktisk kunskap inom löpande redovisning och är grunden för fortsatta fördjupade studier. Målet är att kunna hantera företagets löpande ekonomirutiner.

Beskattningsrätt

Ger grundläggande kunskaper för att självständig hantering av beskattning och skatterättsliga problem. Målet är förståelse och praktisk tillämpning gällande juridiska och fysiska personers beskattning.

Månatlig Lönehantering

Ger grundläggande kunskaper om terminologi, metodik och personalrelaterade lagar och avtal för löneberedning. Målet är att kunna genomföra löpande lönearbete, årsskiftesrutiner och andra lönerelaterade händelser i redovisningen.

Ekonomistyrning och rapportering

Ger kunskaper och verktyg för att se möjligheter att leda och styra ett företags ekonomi mot dess uppsatta mål. Målet med denna del av utbildningen är att få en helhetsförståelse för hur information från olika enheter bidrar till att styra ett företags resultatutveckling.

Mervärdesskatt

Ger kunskaper att praktiskt tillämpa mervärdesbeskattning i löpande redovisning och en insikt i skatteförfarandets uppbyggnad. Målet är att kunna hantera och lösa mervärdesskatterättsliga frågor.

Fördjupning redovisning

Ger en fördjupad kunskap i löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning. Målet är att kunna planera och ta fram beslutsunderlag utifrån den löpande redovisningen och årsbokslutsarbetet

Handelsrätt

Ger kunskap om rätts- och avtalsregler som är viktiga för företagande och affärsverksamhet. Målet är att ha kunskaper och färdigheter i att praktiskt bedöma frågeställningar i verksamheten kopplat till gällande lagstiftning.

Planering inför årsbokslut

Ger kunskaper och färdigheter kring det förberedande årsbokslutsarbetet och hur värderings- och periodiseringsfrågor påverkar. Målet är att självständigt och tillsammans med andra planera ett årsbokslut.

Arbetsplatsförlagt examensarbete – Den avslutande kursen i utbildningen till redovisningsekonom

Ger kunskaper och färdigheter i projekt som arbetsform och hur man omsätter detta i ett verkligt yrkesrelaterat förändringsarbete. Målet är att självständigt och i projektform genomföra ett examensarbete i samarbete med ett företags ekonomifunktion.

Så säger vi ...

Elin Siljedal, BDO

”Fick en heltäckande kunskap”

Elin Siljedal, Senior Associate BDO i Stockholm

Jag utbildade mig till redovisningsekonom på Iterum med examen 2018. Jag genomförde min sista LIA på BDO i Stockholm och blev i samband med det erbjuden arbete. På BDO har vi olika interna titlar och det vanligaste är att man anställs som Junior Associate och först efter ett år eller två i tjänst kliver upp till Senior Associate. Min närmsta chef var väldigt förvånad över hur heltäckande min kunskap från skolan var och jag anställdes direkt som Senior Associate. Jag märker själv nu när jag arbetat med juniora kollegor från andra utbildningar att de inte alls har samma kunskapsbank och förberedelse. Redan från Iterum hade jag kunskap i flera olika bokföringsprogram medan vissa LIA studenter inte ens arbetat på annat än papper. Jag hade även grundkunskaper i bokslut, årsredovisning och ink2 som jag märker att många andra saknat vid sina utbildningar.

Joakin Dofs, Ecofront

”Det måste finnas fler utbildningar av denna kaliber”

Joakim Dofs, Kontorschef EcoFront Ekonomi & Redovisning AB

Det måste finnas fler utbildningar av denna kaliber. Eleverna får betydligt bättre grunder i arbetet inom redovisningsbranschen än vanliga ekonomiutbildningar och är högt eftertraktade på marknaden. Praktiken är också en viktig del i utbildningen som glöms bort i övriga utbildningar.

Sofia Holmgren, LRF

”De som gått Iterums utbildning är oerhört väl förberedda”

Sofia Holmgren, Kontorschef LRF Uppsala

Jag har varit med som handledare till studenter från Iterums utbildning och senare som rekryterande chef på två kontor. Så jag har erfarenhet att arbeta med studenter från Iterum sedan många år tillbaka. Vi är oerhört nöjda med de LIA-praktikanter vi fått från er. Flera av dessa har sedan erbjudits anställning. Vi har idag väldigt svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal. Ett alternativ är då att istället anställa nyutexaminerade. Då är min uppfattning att de som gått Iterums utbildning är oerhört väl förberedda och snabbt kommer in i arbetet som redovisningskonsulter.

Läs mer om vår utbildning Redovoisningsekonom