Frågor och svar

 FAQ bild

Ansökan, behörighet och urval

När är sista ansökningsdag?

För utbildningsstarter på hösten brukar ansökningsperioden ligga från februari till mitten av april och för vårens starter från augusti till mitten av oktober. Detta kan dock variera så gå till YH/Ansökan för exakta datum för aktuell ansökningsperiod. 

Är jag behörig att söka?

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du dels uppfylla de allmänna behörighetskrav som gäller för alla utbildningar inom yrkeshögskolan, dels ha de särskilda förkunskaper som gäller för just den specifika utbildning som du söker till. Läs mer om behörighet, urval och ansökan

Är jag garanterad en plats om jag är behörig?

Nej, att du är behörig innebär inte per automatik att du blir antagen. Konkurrensen om utbildningsplatserna är hård och vi gör ett urval bland alla behöriga sökande. Du kan alltså öka dina chanser att bli antagen om du uppfyller de urvalsgrunder som är meriterande för den utbildning du söker. Läs mer om urval.

Jag har läst på folkhögskola, är jag behörig?

Du som har gått en utbildning vid folkhögskola uppfyller kravet på gymnasiekompetens och är behörig till yrkeshögskolan om du har gått: 

  • en treårig utbildning,
  • en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,
  • en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  • en ettårig utbildning som bygger på minst två års studeir i gymnasieskolan.

Dessutom krävs minst att du som gått igenom en sådan utbildning har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiekurser: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1.1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1a1.

Kan man läsa upp behörighet parallellt med utbildningen?

Nej, för att du ska kunna börja en utbildning hos oss måste vi ha bedömt dig som behörig i samband med din ansökan. Du måste har de förkunskaper som krävs när du börjar utbildningen.

Kan man komplettera sin ansökan med betyg och intyg i efterhand?

Nej, du måste vara behörig när du ansöker, det vill säga senast sista ansökningsdagen.

Måste jag själv skicka in mina betyg?

Ja, alla betyg och intyg ska laddas upp i samband med din ansökan. Vi hämtar inte några uppgifter från till exempel studera.nu eller antagning.se. Vi godkänner inte heller utskrifter därifrån som betygshandlingar.

Jag hittar inte mina gymnasiebetyg och det gymnasium som jag har studerat på finns inte längre. Vad gör jag nu?

Om du inte har kvar ditt betyg kan du kontakta Stadsarkivet på aktuell ort.

Hur ska jag styrka arbetslivserfarenhet om jag har haft eget företag?

Yrkeserfarenhet är inget formellt behörighetskrav och är heller inte meriterande. Om du åberopar reell kompetens på grund av tidigare arbetslivserfarenhet som egenföretagare vill vi dock att du styrker detta. Förutom registreringsbevis kan du till exempel bifoga ett revisorintyg som styrker i vilken omfattning du har arbetat och under vilken period. Om du har en enskild firma, men saknar revisor, kan du styrka att du har varit verksam genom att bifoga F-skattesedel, ett preliminärt skattebesked eller handling på taxerad inkomst.

Om du åberopar reell kompetens på grund av arbete, tänk också på att tydligt beskriva vad du har utfört för arbetsuppgifter som har gett dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven.

Finns det en åldersgräns för att ansöka?

Nej, alla är välkomna att söka till våra YH-utbildningar oavsett ålder. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

Kan jag söka flera utbildningar hos er?

Ja, du kan söka till flera av våra utbildningar, men du måste skicka in en ansökan per utbildning. Du måste också ladda upp alla underlag för varje enskild ansökan. Var vaksam på att utbildningarna kan ställa olika krav på behörighet och meriter så att du laddar upp rätt handlingar.

Hur fungerar antagnings- och urvalsprocessen?

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval. Vår urvalsprocess bygger på ett meritpoängssystem där vi dels värderar betygen i de kurser som utgör särskilda förkunskapskrav, dels ser till resultatet på ett särskilt prov som alla behöriga sökande får göra. Det sammanräknande urvalsvärdet utgör underlag för antagningsbeslutet.

Vad menas med digitala handlingar?

Det betyder att vi vill att du scannar dina ansökningshandlingar och laddar upp dem i din ansökan. Det kan också gå bra med ett digitalt foto av ditt betyg/intyg om det är av bra kvalitet. Det är viktigt att datum för utfärdande av betyg samt underskrift är synligt. På begäran ska du vara beredd att uppvisa dina originalhandlingar. Anledningen till att vi endast accepterar digitala handlingar är att vi vill minimera pappersadministrationen och öka säkerheten i dokumenthanteringen.

Vad betyder reell kompetens?

Även om du saknar formell behörighet kan du av andra orsaker betraktas som behörig till utbildningen. Du kan ha förvärvat dig kunskaper som motsvarar behörighetskraven genom annan utbildning eller viss arbetslivserfarenhet. Du kan få din reella kompetens bedömd genom att i din ansökan beskriva och motivera på vilket sätt du anser dig ha nödvändiga förkunskaper för utbildningen. Du ska kunna styrka din reella kompetens med någon form av intyg.

När kommer antagningsbeskedet?

Tidpunkt för första antagningsbesked framgår i ansökningssystemet yh.antagning.se. Du får en mejlavisering när beskedet är tillgängligt och som sökande kan du själv logga in och bevaka status på din sida.

Har jag större chans att bli antagen om jag lämnar in min ansökan tidigt?

Nej, alla ansökningar behandlas lika oavsett om de lämnas in första eller sista ansökningsdagen. Ha därför inte för bråttom utan säkerställ att din ansökan är fullständig innan du lämnar in den.

När startar utbildningen?

Våra utbildningar startar vanligtvis i augusti alternativt i januari. Läs mer på utbildningssidan för den utbildning du är intresserad av, Exakt startdatum framgår av den information som mejlas ut till alla antagna.

När gör man det särskilda provet?

När vi har behandlat de sist inkomna ansökningarna efter sista ansökningsdag, får alla behöriga sökande ett mejl med en inbjudan till det särskilda provet. Det är viktigt att du bevakar din mejlbox under den här perioden.

end faq

LIA, lärande i arbete

Vad är LIA?

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. LIA utgör en viktig del i våra yrkeshögskoleutbildningar. Vi tycker att det är viktigt att du själv är aktiv i anskaffandet av LIA-plats, men du får naturligtvis stöd och hjälp från oss.

Hur långa är LIA-perioderna?

Det varierar mellan utbildningarna. Läs mer under respektive utbildningsbeskrivning.

Kan jag göra LIA:n var jag vill? 

Ja visst, det bestämmer du själv. Vanligast är dock att man försöker hitta sin LIA-plats där man bor.

end faq

Studier på distans

Hur mycket tid behöver jag lägga på distansstudier?

Det är viktigt att förstå är att det är studietakten som styr arbetsbördan och inte studieformen. Om du läser på deltid 75 procent så innebär det att du behöver lägga cirka 30 timmar per vecka på studier. Och läser du på heltid motsvarar det 40 studietimmar per vecka.

Den lärarledda undervisningstiden är förstås begränsad på en distansutbildning så du måste vara beredd på att göra den största delen av arbetet på egen hand. Till din hjälp får du en tydliga studiehandledning som visar när du ska vara klar med olika uppgifter. Du har också hela tiden kontakt med din lärare och dina studiekamrater via olika forum.

Det är alltså viktigt att inte underskatta den arbetsinsats som krävs bara för att distansstudier erbjuder större frihet. Det kräver också ett stort eget ansvar och god planering.

Hur ofta är det schemalagda träffar på distansutbildningarna?

Det är i regel tre till fyra gemensamma träffar per termin à två till tre dagar. Resa och boende bokas och bekostas av den studerande.

Var äger distansutbildningarnas träffar rum?

I Iterums utbildningslokaler på söder i Stockholm alternativt i hyrda lokare på respektive ort.

end faq

Övrigt

Jag är i behov av särskilt pedagogisk stöd, kan jag få det hos er?

Ja, som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Kontakta oss om du behöver stöd så att vi i god tid kan diskutera och planera eventuella stödåtgärder.

Arbetar ni med tillgänglighet för funktionshindrade?

Ja, utbildningen bedrivs i lokaler med god tillgänglighet och är anpassade för deltagare med funktionshinder samt följer Arbetsmiljöverkets krav.

Kostar det något att läsa Iterums utbildningar?

Nej, utbildningarna inom yrkeshögskolan är statsfinansierade och därmed avgiftsfria. Däremot får de studerande själv betala för litteratur och annat studiematerial samt för resor och eventuellt boende i samband med de gemensamma träffarna.

Hur finansierar man utbildningen?

YH-utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även under LIA-perioderna.

Kan man arbeta parallellt med utbildningen?

Det avgör du själv, men underskatta inte den arbetsinsats som studierna kräver. Räkna med att du i snitt behöver studera 30 timmar i veckan med en studietakt på 75 procent eller 40 timmar om utbildningen går på heltid.

Kan jag läsa kurserna i vilken ordning jag vill?

Nej, alla studerande följer samma studietakt och läser delkurserna i en fastställd ordningsföljd. Flera kurser läses parallellt och kan sträcka sig över flera terminer. I vissa kurser ingår grupparbeten.

Jag är föräldraledig och vill studera samtidigt, fungerar det?

Det måste du själv avgöra. Om du har en fungerade barnomsorg så att du kan delta på den skolförlagda undervisningen och har avlastning i den mån du behöver för att klara av dina studier så har vi inga synpunkter på det. Du kommer inte på något sätt att särbehandlas på grund av ditt föräldraskap utan vi har samma förväntningar och krav på dig som på övriga studerande, det vill säga att du följer studieplaneringen och bedriver aktiva studier.

Jag är gravid och vill inte studera under min föräldraledighet, kan jag ta ett studieuppehåll?

Om du får barn under studietiden kan du ansöka om ett studieuppehåll. Du måste dock vara införstådd med att det inte finns någon garanti för att du kan återuppta studierna när du själv önskar. Yrkeshögskoleutbildningar har en begränsad giltighetstid och det är därför inte säkert att motsvarande utbildning ges vid en senare tidpunkt.

Min livssituation gör det svårt för mig att läsa ordinarie studietakt, kan jag läsa på lägre studietakt?

Nej, om du blir antagen till en yrkeshögskoleutbildning hos oss förväntar vi oss att du bedriver aktiva studier enligt studieplaneringen. Utbildningarna läses som en helhet och inte som enstaka kurser. Kurserna läses dessutom parallellt och knyter ofta an till varandra. Att endast läsa valda delar fungerar därför inte.

end faq

 

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan

film varför läsa på distans på iterum
Varför läsa på distans?

 

Mer om vår distansutbildning...

filmikon johan film yh

Om vår pedagogik
Johan Larsson, Iterum