Behörighet, urval och ansökan

studenter entre iterum

Utbildningsutbud inför våren 2020

Målgrupp

Lönespecialist  – en utbildning för dig som...

 • kan studera minst 40 timmar per vecka
 • kan delta i den skolförlagda undervisningen på vald studieort
 • har gymnasieexamen eller motsvarande
 • har goda kunskaper i svenska och engelska
 • har god logisk och matematisk förmåga
 • har grundläggande kunskaper inom redovisning
 • är intresserad av lön, ekonomi och IT
 • vill samverka med andra i en konsultativ och föränderlig roll

Redovisningsekonom  – en utbildning för dig som...

 • kan studera minst 40 timmar per vecka
 • kan delta i den skolförlagda undervisningen på vald studieort
 • har gymnasieexamen eller motsvarande
 • har goda kunskaper i svenska och engelska
 • har god logisk och matematisk förmåga
 • är intresserad av ekonomi och vill vara nycklen som skapar förutsättningar för företagets utveckling och framgång.
 • vill samverka med andra i en konsultativ och föränderlig roll

end faq

Behörighet

Om behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du dels uppfylla de grundläggande behörighetskraven som gäller för alla utbildningar inom yrkeshögskolan, dels uppfylla kraven på behörighet i övrigt som gäller för just den specifika utbildning som du söker till.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du minst ha:

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande
 2. Tillräckliga kunskaper i svenska

Sådant som anses motsvara gymnasieexamen kan vara att du har läst på folkhögskola eller gått i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodgöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Vad som anses vara tillräckliga kunskaper i svenska varierar från utbildning till utbildning. Läs mer under Behörighet i övrigt.

Läs mer om behörighetskrav hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Behörighet i övrigt för Lönespecialist

För att vara behörig till utbildningen Lönespecialist ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkänt betyg i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 2 (alternativt Matematik B)
 • Företagsekonomi 2 (alternativt Företagsekonomi B eller Småföretagande B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt Svenska B eller Svenska som andraspråk B)
 • Engelska 6 alternativt Engelska B

Med godkänt betyg avses minst betyg E eller betyg Godkänt. Läs nedan vad som gäller för dig som har betyg från en äldre form av gymnasieskola.

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för utbildningen kan du ändå bedömas som behörig. Läs mer under Reell kompetens.

Behörighet i övrigt för Redovisningsekonom

För att vara behörig till utbildningen Redovisningsekonom ska du förutom att uppfylla den grundläggande behörigheten även ha godkänt betyg i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 2 (alternativt Matematik B)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (alternativt Svenska B eller Svenska som andraspråk B)
 • Engelska 6 alternativt Engelska B

Med godkänt betyg avses minst betyg E eller betyg Godkänt. Läs nedan vad som gäller för dig som har betyg från en äldre form av gymnasieskola.

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskrav som gäller för utbildningen kan du ändå bedömas som behörig. Läs mer under Reell kompetens.

Äldre form av gymnasieskola

Om du har har gått en äldre form av gymnasieskola eller komvux kan du i tabellen nedan se vad och hur mycket du behöver ha läst för att det ska motsvara de särskilda förkunskapskrav på behörighet i övrigt som gäller.

Klicka på bilden för att göra den större.

forkunskapskrav gymnasiet

Ansökningshandlingar för att styrka behörighet

Det är viktigt att du bifogar betyg, intyg och andra handlingar som styrker din behörighet. Se nedan vad som gäller för olika handlingar:

 • Betyg från gymnasieskola/komvux
  Observera att vi inte hämtar några uppgifter från några betygsdatabaser och att vi inte godkänner utskrifter från till exempel studera.nu eller antagning.se. Det måste vara en kopia på originalbetyget (alla sidor) och betyget ska vara daterat och undertecknat.

 • Betyg från folkhögskola
  Kopia på betygsdokument eller behörighetsintyg från folkhögskola. Betyget/intyget ska vara daterat och undertecknat.

 • Utländska gymnasiebetyg
  Bedömning utförd av Universitets- och högskolerådet (www.uhr.se) alternativt en översättning av betygen till svenska eller engelska tillsammans med kopia på originalbetygen. Översättningen ska vara utförd av en auktoriserad översättare.

Reell kompetens

Försök alltid i första hand att styrka den formella behörigheten. Men om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Du kan ha förvärvat dig kunskaper och erfarenheter som motsvarar utbildningens behörighetskrav från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv eller annat.

Om du anser att du har reell kompetens som motsvarar behörighetskraven måste du ange detta i din ansökan.

reell kompetens

Observera!
Det är viktigt att du noggrant tänker igenom hur du formulerar din personliga motivering, dvs. hur du beskriver och lyfter fram din reella kompetens, hur du uppnått den och vilket sätt du anser att den ger dig förutsättningar att klara den utbildning du söker. Detta för att vi ska kunna göra en så korrekt och rättvis bedömning som möjligt.

Kom också ihåg att så långt som det är möjligt, styrka den reella kompetens du åberopar med relevanta dokument, såsom betyg, intyg, utlåtande, etcetera.

Om du åberopar reell kompetens genom tidigare yrkeserfarenhet är det viktigt att intyget från din arbetsgivare innehåller anställningens start- och slutdatum (om du fortfarande är anställd ska det framgå att tjänsten pågår), tjänstgöringsgrad (heltid eller deltid i procent) samt arbetsgivarens namnteckning och datum för undertecknandet. Det bör också framgå vilken befattning och vilka arbetsuppgifter du har haft.

Om du åberopar reell kompetens genom tidigare studier ska du bifoga kopia på originalbetyg alternativt registerutdrag från Ladok. För utländska studier ser vi helst en UHR-bedömning men godtar även en översättning av betygen till svenska eller engelska utförd av auktoriserad översättare.

 

end faq

Urval

Om urval

Att du är behörig betyder inte att per automatik att du kommer att antas till utbildningen. I de fall vi har fler behöriga sökande än tillgängliga utbildningsplatser gör vi ett urval där vi ger meritpoäng för olika kriterier. Meritpoängen från de olika urvalsgrunderna summeras och de behöriga sökande rangordnas utifrån det totala meritvärdet.

Urvalsgrunder - Lönespecialist

 • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör krav på behörighet i övrigt (se ovan). Reell kompetens likställs betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng. Betyg kan ge maximalt 8 meritpoäng.

 • Särskilt prov: Alla behöriga sökande bjuds in till ett särskilt prov. Provet, som är webbaserat, testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Resultatet från det särskilda provet kan ge maximalt 30 poäng.

Urvalsgrunder - Redovisningsekonom

 • Betyg: Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör krav på behörighet i övrigt (se ovan). Reell kompetens likställs betyg E, G eller 3 och ger inga meritpoäng. Betyg kan ge maximalt 8 meritpoäng.
 • Särskilt prov: Alla behöriga sökande bjuds in till ett särskilt prov. Provet, som är webbaserat, testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Resultatet från det särskilda provet kan ge maximalt 30 poäng.

Öka dina chanser att bli antagen

För att öka dina chanser att bli antagen kan du i din ansökan bifoga eventuella betyg som styrker goda studieprestationer i de gymnasiekurser som utgör krav på behörighet i övrigt. När alla inkomna ansökningar har bedömts efter sista ansökningsdag bjuds alla behöriga sökande in till det webbaserade särskilda provet. Det är viktigt att du gör provet så bevaka din mejlbox.

Ansökningshandlingar som kan ge meritpoäng

 • Betyg från gymnasieskola/komvux
  Kopia på originalbetyg från gymnasieskola eller Komvux över de kurser som utgör krav på behörighet i övrigt. Meritpoäng ges för betyg C, VG, 4 eller högre. Tänk på att vi inte hämtar några uppgifter från några betygsdatabaser och att vi inte godkänner utskrifter från till exempel antagning.se eller studera.nu. 

Observera!
Reell kompetens ger inga meritpoäng utan likställs betyg E, G eller 3. 

end faq

Antagning

Om antagning

Resultatet av urvalsprocessen leder slutligen fram till ett beslut om vilka som ska antas till en utbildning. Beslutet fattas av utbildningens ledningsgrupp och antagningen följer strikta turordningsregler. De sökande med högst totalt meritpoäng antas först och övriga behöriga sökande reservplaceras i tur och ordning.

Antagningsbesked och svarstid

När antagningsbeslutet är fattat får du veta om du har antagits till utbildningen, fått en reservplats eller om du har bedömts som obehörig. Tidpunkt för antagningsbesked meddelas senare.

Antagningsbeskedet skickas via mejl så det är viktigt att du bevakar din mejlbox. Kom också ihåg att uppdatera ditt konto i yh-antagning.se om du byter mejladress.

Om du blir antagen till en av våra utbildningar har du ett visst antal dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet. Om du tackar nej, eller om du inte svarar i tid, går platsen vidare till annan sökande.

Reservplats

Behöriga sökande som inte antas direkt placeras på reservlistan. När en plats blir ledig går ett erbjudande ut till första reserv. Reservintaget fortgår ända fram till utbildningsstarten. Efter att det första antagningsbeskedet har gått ut kan du hela tiden följa din reservplacering via yh-antagning.se. På så sätt är du förberedd om du skulle antas med kort varsel. Bevaka din ansökan

Om du sedan skulle blir antagen får du ett erbjudande per mejl och har ett visst antal dagar på dig att tacka ja eller nej. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet. Om du inte svarar i tid förlorar du din plats.

Inte längre intresserad

Om du inte längre skulle vara intresserad av din utbildningsplats eller reservplats ber vi dig att snarast avanmäla ditt intresse. Det gör du via ditt konto i yh-antagning.se. På så sätt får de som verkligen vill gå utbildningen snabbare besked och har möjlighet att förbereda sig i tid. Avanmäl intresse

Obehörig

Om du har bedömts som obehörig och inte förstår varför är du välkommen att höra av dig. Läs gärna igenom behörighetskraven för den sökta utbildningen ännu en gång och dubbelkolla att du har bifogat alla ansökningshandlingar.

end faq

Vill du ansöka?

 Webbansökan

För att du kunna söka till en utbildning hos oss måste du skapa ett konto på yh-antagning.se som är en sajt för ansökan till yrkeshögskolan. När du har skapat ditt konto får du en aktiveringslänk per mejl. Om du redan har sökt till en utbildning via yh-antagning.se loggar du in på ditt befintliga konto.

Klicka på aktuell länk: 

Lönespecialist med systeminriktning, distans Stockholm

Redovoisningsekonom, distans Stockholm

 

Ansökningshandlingar

Det är viktigt att du bifogar betyg, intyg och andra handlingar som styrker din behörighet och som kan ge dig extra meriter vid urval. Vår bedömning baseras på de underlag du bifogar din ansökan.

Observera att vi endast tar emot digitala handlingar (PDF eller bildfiler). Tänk också på att du inte kan komplettera med ytterligare handlingar efter att du lämnat in din ansökan.

Läs mer om olika ansökningshandlingar under behörighet och urval.

Bevaka din ansökan

Logga in på yh-antagning.se

end faq

Har du frågor?

Vanliga frågor

Du är säkert inte ensam om din fundering, läs mer under Frågor och svar.

Mer information

Vi brukar anordna en del informationsträffar men just nu är det inget datum satt för detta:

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig:

Antagningen
Telefon 08-675 07 70
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Observera att vi inte har möjlighet att göra någon preliminärbedömning eller svara på några frågor kring en inlämnad ansökan under handläggningstiden. 

end faq

Behörighetsbanner 2019

Ekonomi 250

miroslav bevaka din ansokan