LÖNESPECIALIST MED SYSTEMINRIKTNING, DISTANS (STOCKHOLM)

Omfattning

400 YH-poäng. 80 studieveckor över fyra terminer.3

Studietakt

Studier på heltid (100 %), vilket motsvarar 40 studietimmar per vecka.

Studieform

Distansstudier med 10-12 fysiska träffar på studieorten. Varje träff omfattar två till tre vardagar.

Studieort

Stockholm - i skolans egna lokaler på Heleneborgsgatan 2A

Ingående kurser

Lönehantering, löneadministration, arbetsrätt, redovisning, systemförvaltning i organisationen, operativ systemförvaltning, personalekonomi, affärsengelska, upphandling och implementering, projektarbete, lärande i arbete.

Lärande i arbete (LIA)

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats.

LIA 1: 8 veckor
LIA 2: 8 veckor

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Matematik 2 a, 2 b eller 2 c alternativt Matematik B
  • Företagsekonomi 2 eller Företagsekonomi B alternativt Småföretagande B
  • Engelska 6 eller Engelska B
  • Svenska 2 eller Svenska B alternativt svenska som andraspråk 2 eller svenska som andraspråk B

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan det ändå finnas en möjlighet att bli antagen. Om du har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet kan du i din ansökan åberopa reell kompetens.

Urvalsgrunder

Om vi får fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser gör vi ett urval där vi värderar följande urvalsgrunder.

  • Särskilt prov: Skriftligt webbaserat prov som testar färdigheter inom logiskt tänkande, språkförståelse (svenska och engelska) samt förmåga att hämta och analysera information från olika källor. Provet kan ge max 30 poäng.
  • Betyg: Betyg C, VG, 4 eller högre i de gymnasiekurser som utgör särskilda förkunskapskrav (se ovan) ger vardera 2 poäng. Betyg kan ge maximalt 8 poäng.

Finansiering

Utbildningen är avgiftsfri. Kurslitteratur samt resor och boende i samband med träffar på studieorten bekostas av den studerande. Detsamma gäller om LIA-platsen förläggs på annan ort än hemorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se).

Utbildningsstart

Januari 2020.

Ansökningsperiod

September-Oktober 2019

Mer information

Ladda ner utbildningsbroschyren

 

knapp go till iterum ansokan  eller...  knapp ansok haer

Lön sysknapp lonespecialist bunden sthlm 2016


knapp lonespecialist distans osund 2016
knapp lonespecialist distans malmo 2016
knapp lonespecialist distans gbg 2016

knapp redovisningsekonom 2016

 

Behörighetsbanner

Östersund 1